Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

 

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 

 

I. Podstawa prawna:

 

• ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352) – dalej ustawa.

 

II. Podmioty uprawnione:

 

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (patrz pole „Uwagi”).

 

III. Wymagane dokumenty:

 

Ustawa nie przewiduje wprowadzenia urzędowego formularza wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, dlatego każdy wnioskodawca może sporządzić wniosek samodzielnie.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego (art. 21 ust. 1 ustawy):

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. 4.     została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje (art. 21 ust. 3 ustawy):

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2 (tj. wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego);
 7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym - (art. 21 ust. 4 ustawy).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania - (art. 21 ust. 6 ustawy).

 

Opłata (art. 16-17 ustawy):

 

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Powyższa opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

 

IV. Termin załatwienia sprawy (art. 22 ustawy):

 

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

    

V. Sposób i miejsce składania dokumentów:

 

Wniosek można wnieść:

 1. pisemnie:
 • przesłać pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

 1. 2.     złożyć osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przy ul. Diamentowej 2 w godzinach pracy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30.
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 

 

VI. Sposób i miejsce odbioru dokumentów

Odbiór udostępnionych informacji może nastąpić w jednej z trzech form:

 • osobiście przez wnioskodawcę (w komórce organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie właściwej merytorycznie do udzielenia wskazanej we wniosku informacji sektora publicznego),
 • za pośrednictwem poczty,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

O formie wyboru decyduje wnioskodawca.

 

VII. Uwagi:

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego (przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy):

1) wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

2) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa);

3) w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie;

4) w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie  obejmują:

1) obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,

2) obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej,

3) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

 

W przypadku informacji sektora publicznego, których przekazanie następuje na wniosek, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie może określić indywidualnie warunki ich ponownego wykorzystywania. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.  Wówczas Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 

Środki prawne:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie  ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo może w tym czasie zawiadomić Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  w drodze decyzji, rozstrzygnie  o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.
 2. Od decyzji   o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnioskodawcy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie   w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 3. W przypadku nieuzyskania odpowiedzi na wniosek, bądź uzyskania informacji niepełnej, wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie   .
  Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Dane jednostkiData dodania do BIPWięcej informacji