Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego
Data utworzenia
2020-06-05
Opis

W dniu 4 czerwca 2020 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata  Alberta Koło Chełmskie, ul. Wołyńska 69, 22-100 Chełm

 

Tytuł zadania: „Zabezpieczenie potrzeb bytowych oraz aktywizacja osób bezdomnych”.

 

Rodzaj zadania publicznego: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

 

Powyższa oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019r., poz. 688 z późn. zm.), wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz na stronie internetowej www.rops.lubelskie.pl - Aktualności.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag drogą elektroniczną w godzinach pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie na adres: rops@lubelskie.pl lub listownie na adres Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin (decyduje data wpływu do urzędu).

Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Chylińska Renata
Dodano do BIP dnia: 2020-06-05 14:03:19