Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
Data utworzenia
2020-10-20
Opis

W dniu 15 października 2020 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych złożona przez Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Hetman”, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin. Rodzaj zadania: „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”.

Oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ), wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz na stronie internetowej www.rops.lubelskie.pl - Aktualności.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi.

 Prosimy o zgłaszanie uwag drogą elektroniczną w godzinach pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie (7.30-15.30) na adres: rops@lubelskie.pl lub listownie na adres Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin (decyduje data wpływu do urzędu).

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Drozd Marta
Dodano do BIP dnia: 2020-10-20 15:03:06