Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
Data utworzenia
2020-10-23
Opis

W dniu 21 października 2020 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych złożona przez Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy”, ul. Parkowa 2, 21-300 Radzyń Podlaski. Rodzaj zadania: „ Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności asystencji osobistej”.

Oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ), wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz na stronie internetowej www.rops.lubelskie.pl - Aktualności.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag drogą elektroniczną w godzinach pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie (7.30-15.30) na adres: rops@lubelskie.pl lub listownie na adres Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin (decyduje data wpływu do urzędu).

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Drozd Marta
Dodano do BIP dnia: 2020-10-23 13:41:18